İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI

OSGB HİZMETİ

LABORATUVAR - GEZİCİ ARAÇ

GERİ
İLERİ

HEKİMBEY OSGB, GÜVENCENİZ..

Sizde İş Sağlığı ve İş Güvenliği hizmetini profesyonel, deneyimli, çözüm üreten ve uygun fiyatla en iyi firmadan almak isterseniz..

HEKİMBEY OSGB FOTOGRAFLAR

Hekimbey Sağlık Grubu olarak Çalışma Bakanlığı HİSİP PROJESİ pilot uygulamasında görev almaktayız.

Avrupa Birliğinin iş sağlığı ve güvenliği ve ILO sözleşmelerinin tüm kriterlerini sağlamak üzere altyapımızı tekrar oluşturduk.

hkmbyosgb4Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB); “İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, fiziki ve tıbbi donanıma sahip, İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin oluşturduğu özel kuruluşlar” şeklinde tanımlanmaktadır.
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ KURULABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?
OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan;
a) En az bir işyeri hekimi,
b) En az bir iş güvenliği uzmanı,
c) En az bir diğer sağlık personeli

       İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Hekimlik diplomasına sahip işyeri hekimliği sınavında başarılı olan  Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yetkilendirilmiş kişidir.İşyeri Hekiminin görevi; İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi, çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik etmektir.

     Bunun yanı sıra;

   İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, İşyerinde çalışanların  sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene öneri ve tavsiyelerde bulunmak,İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almaktır.Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.İşyeri hekiminin görevleri dahilindedir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş lisans düzeyinde mezun olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardır.Üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü mezunu olan Bakanlıkça belgelendirilmiş kişilerde iş güvenliği uzmanı olarak görev yapabilirler.

İş Güvenliği Uzmanlarının görev,yetki ve sorumlulukları mevcuttur.

     -        Rehberlik ve Danışmanlık

     -        Risk Değerlendirmesi

     -        Çalışma Ortamı Gözetimi

     -        Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

     -        İlgili Birimlerle İşbirliği

          Görevlerindendir.

       15 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile İSG Eğitimlerini verecek kişi ve kurumlar belirlenmiştir. İş Güvenliği Hizmetleri çerçevesinde çalışanların Temel İSG Eğitimleri ve diğer tüm Eğitimler deneyimli İG uzmanları ve İşyeri hekimleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

       İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

  Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir. Yeni yönetmeliğe göre tehlike sınıflarına göre eğitim saatleri ve sıklıkları

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince;


* Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat verilecek ve 3 yılda en az bir kere tekrarlanacak.
* Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat ve 2 yılda en az bir defa tekrarlanacak.
* Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat ve yılda en az bir defa tekrarlanacak.

Temel İSG Eğitim Konuları

 

 Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

 Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

 İşyeri temizliği ve düzeni,

 İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

 Meslek hastalıklarının sebepleri,

 Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

 Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

 İlkyardım

 Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

       Elle kaldırma ve taşıma,

 Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

 İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

 Ekranlı araçlarla çalışma,

 Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

 İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

 Güvenlik ve sağlık işaretleri,

 Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

 İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

 Tahliye ve kurtarma

6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu Gereği İşveren; Çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

Aşağıdaki hallerde İşveren çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır ;
İşe girişlerinde
İş değişikliğinde
İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde.
İşin devamı süresince, çalışanın durumu ve iş yerinin tehlike sınıfına göre düzenli aralıklarla.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

 

İşe Giriş Sağlık Raporu              Biyokimya

 Portör Muayenesi                      Solunum Fonksiyon Testi

 Göz Muayenesi                         Akciğer Grafisi

 Tetanoz Aşısı                            Odyometri

Hemogram (Tam Kan Sayısı)

 

Tetkiklerinde firmalarımıza çözüm ortağı olarak destek vermekteyiz.

HEKİMBEY OSGB, işinde uzmanlaşmış deneyimli Mühendis ve Teknik elemanları ile çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği açısından TS EN ISO 17025  kriterlerine uygun olarak aşağıda belirtilen ölçümleri gerçekleştirmenize yardımcı olur.

 

Ortam Gürültü Ölçümü, Gürültü Haritası
Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü
El-kol, Tüm Vücut Titreşim Ölçümü
Organik, İnorganik Gaz Ölçümü
Kişisel Gaz Maruziyet Ölçümü
Ortam Toz Ölçümü
Kişisel Toz Maruziyet Ölçümü
Aydınlatma Ölçümü
Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı)

DEĞERLERİMİZ

MİSYONUMUZ

İş kazası ve meslek hastalığı olasılıklarını en düşük seviyede tutmak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini uluslararası standartlarda gerçekleştirmektir.

VİZYONUMUZ

Kaliteden taviz vermeden toplam kalite yönetimi ilkelerini esas alarak, sürekli gelişmek, sınırsız müşteri memnuniyeti sağlamak, sektörümüzde öncü olmaktır.

TECRÜBEMİZ

Adana'nın ilk OSGB'lerinden olmamız, tüm sektörlerde en büyük şirketlerle çalışmamız, profesyonel kadromuz TECRÜBEMİZİ yansıtmaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

PLANLAMA

Hekimbey OSGB, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri işyerinde ortam gözetimleri dahilinde; takibini yapmak üzere aylık faaliyet uygulama planı, yıllık çalışma planı ve yıllık eğitim planı oluşturarak çalışanlara ve işverene sunar.

UYGULAMA

Hekimbey OSGB, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri, yapmış oldukları ortam gözetimleri neticesinde yapılan faaliyete uygun düzeltici önleyici faaliyetler sunarak sizlere tehlikelerden arındırılmış, kaliteli bir iş ortamı sunar.

DENETİM

Hekimbey OSGB, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tüm iş sağlığı ve güvenliği sürecini devamlı izler ve denetim altında tutar. Böylece tek seferlik değil, sürekli ve sürdürülebilir faaliyet gerçekleştirir.

2012 - 2016 HEKİMBEY OSGB

2500+

RİSK ANALİZİ

2500+

ACİL DURUM PLANI

7500+

EĞİTİM VE SERTİFİKA

280+

HİZMET ALAN ŞİRKET
YUKARI